Algemene voowaarden

AANMELDING
Deelnemer/lid= natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met Cheap-Fit Fitness. Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt door het inschrijfformulier op de website (www.cheap-fit.nl) volledig in te vullen en te verzenden. Na het invullen van het formulier is men officieel lid geworden van Cheap-Fit Fitness. Het lid is € 25,- inschrijf- en administratiekosten verschuldigd, het abonnement start op het moment van inschrijving, de lopende maand en de daarop volgende maand en het inschrijfgeld worden op de 1e van de maand per automatische incasso betaald.

TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS
Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie. Door aanmelding bij Cheap-Fit Fitness via inschrijving machtigt de deelnemer Cheap-Fit Fitness, om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren. Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot Cheap-Fit Fitness, de toegang zal door middel van een persoonlijke niet overdraagbare toegangscode bij de balie van Cheap-Fit Fitness worden gecontroleerd. De gegevens van deze code zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Cheap-Fit Fitness. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Cheap-Fit Fitness is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. 

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan voor een onbepaalde tijd, voor zowel een maandelijks, 1- of 2 jarig abonnement. De hoogte van de contributie staat vermeld op de overeenkomst, alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt maandelijks vooruit via automatische incasso. Restitutie van reeds betaalde contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Cheap-Fit Fitness is voldaan, zijn wij genoodzaakt € 1,50 kosten per stornering in rekening te brengen. In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van het lid.Toegang tot Cheap-Fit Fitness is bij niet tijdige betaling niet mogelijk. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling.

WIJZIGING: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN
Cheap-Fit Fitness houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de alg. voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap geld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

OMZETTING/OPZEGGING
Opzegging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient te geschieden middels een e-mail naar info@cheap-fit.nl en je zal daarna ter bevestiging een opzegmail van ons ontvangen.  Als het abonnement voor de 25e van de maand wordt opgezegd, zal deze eindigen op de 1e van de daarop volgende maand. Bij nog openstaande tegoeden aan Cheap-Fit Fitness zullen deze eerst moeten worden voldaan voordat je je kunt uitschrijven. Opzeggingen kunnen uitsluitend via de mail (online) gebeuren, het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Cheap-Fit Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschap jaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar. Omzetting/wijziging van het abonnement, dient ook voor de 25e van de lopende maand te worden doorgegeven.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik maken van de faciliteiten van Cheap-Fit Fitness is geheel voor eigen risico van het lid. Cheap-Fit Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Daarnaast aanvaardt Cheap-Fit Fitness geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Wel biedt Cheap-Fit Fitness lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. Cheap-Fit Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Cheap-Fit Fitness. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Cheap-Fit Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

ZONNEBANK GEBRUIK
Overmatig gebruik van de zonnebank kan huidirritatie e.d. oproepen. Zonnebank gebruik is wettelijk niet toegestaan onder de 18 jaar.

GEDRAGSREGELS
Cheap-Fit Fitness heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd.

HUISREGELS
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Cheap-Fit Fitness en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren Cheap-Fit Fitness is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigd huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor bestaande leden. De algemene voorwaarden en de huisregels van Cheap-Fit Fitness staan op de website en zijn tevens ten alle tijden bij de balie op te vragen. Cheap-Fit Fitness behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen.

Huisregels Cheap-Fit

Toegang en aansprakelijkheid
De minimale leeftijd voor toegang tot is 14 jaar. Middels een code (deze wordt verstrekt bij inschrijving) wordt je toegelaten tot Cheap Fit Fitness, je krijgt bij je lidmaatschap een welkomstmail van ons. Deelname en trainingen als ook het gebruik van enig fitnessapparaat geschiedt altijd op eigen risico.

ROKEN/CONSUMPTIES
Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Cheap-Fit Fitness. Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan. In de trainingszalen mogen uitsluitend  afsluitbare drinkbekers/bidons gebruikt worden.

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN
Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

SPORTKLEDING /SPORTSCHOENEN
Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding en schoenen is verplicht. In de fitnessruimte dient men schone binnen-sportschoenen te gebruiken. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Shirts met korte of lange mouw en/of nette haltershirts zijn verplicht. In de trainingsruimte dient men binnenschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan. Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van het Cheap-Fit Fitness personeel op. Omkleden is alleen toegestaan in de kleedruimtes.

PARKEREN
Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven/woningen. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Houdt hierbij de gedragsregels in acht.

FITNESSRUIMTE
Na gebruik van een apparaat deze reinigen met je handdoek . Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen, men dient de andere gasten altijd met respect te behandelen en niet lastig te vallen.

KLEEDKAMER
Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen, deze lockers zijn uitsluitend af te sluiten met sloten verkrijgbaar voor € 3,95 bij ons aan de balie Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers, je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

DIEFSTAL
Cheap-Fit Fitness is nooit aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Tevens zullen wij na constatering van het moedwillig schade aanbrengen bij Cheap-Fit Fitness of diefstal direct aangifte doen bij de politie.

BELLEN
Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimte.